Search
Close this search box.

자동역률제어 콘덴서뱅크 시스템개선공사

1). 규격 및 수량
      250V 3P 60Hz 150kvar – 1Bank
      250V 3P 60Hz 300kvar – 1Bank
      440V 3P 60Hz 300kvar – 1Bank
2). 시스템 구성 = 자동역률제어
3). 콘덴서뱅크철거 및 설치, 시운전.