Search
Close this search box.

전력용콘덴서 교체공사

1). 규격 및 수량 ; 6.9kV 3P 60Hz 100kvar – 1Bank
                                6.9kV 3P 60Hz 150kvar – 1Bank
                                6.9kV 3P 60Hz 250kvar – 1Bank
2). 직렬리액터 리액턴스 = 6%
3). 콘덴서뱅크 보호 = N V S / 중성점 전압 검출방식
4). 공사 내용 ; 노후 콘덴서 교체공사 및 시운전
5). 효과 ; 메인역률 98% 이상 유지
부하 역률 개선에 따라 선로 손실 및 변압기 부하손실 저감, 선로 전압강하 개선, 변압기 부하부담 감소, 전기요금을 절약함.